top of page

სოც. მედია მარკეტინგი

მიიღეთ

მეტი ტრაფიკი და

მეტი კონვერსია

სოც. მედია სერვისები

საბაზისო

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპირაითინგი;
ბაზრის განსაზღვრა;
ყოველთვიური ანგარიში.

სტანდარტი

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპირაითინგი;
ბაზრის განსაზღვრა;

ყოველთვიური ანგარიში.

პრემიუმი

კომპანიის Facebook გვერდის მოწესრიგება

* Business Suit -ის შექმნა და მენეჯმენტი

* რეკლამის ყოველთვიური ანალიტიკა

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპირაითინგი;
ბაზრის განსაზღვრა;
ყოველთვიური ანგარიში.

bottom of page